ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੌਾਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਵੇ, ਰੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ |

ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੌਾਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਵੇ,
ਰੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ |

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮੋਮਬੱਤੀ

candle-8