ਦੀਵੇ ਜਗ ਦੇ ਜਾਣ, ਪੱਖੇ ਝੱਲਦੇ ਜਾਣ

ਦੀਵੇ ਜਗ ਦੇ ਜਾਣ, ਪੱਖੇ ਝੱਲਦੇ ਜਾਣ,
ਸੱਪ ਲੇਟਦਾ ਜਾਵੇ, ਜੱਗ ਵੇਖਦਾ ਜਾਵੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਹਾਥੀ