ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੋਤਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕੱਚਾ |

ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੋਤਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ,
ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕੱਚਾ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮੱਖਣ