ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿੰਮ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਜਾਂਦੇ।

ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਿੰਮ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਜਾਂਦੇ।

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਟੋਕਾ

img_Toka

Tags: