ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜਦੇ ਜਾਣ

ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜਦੇ ਜਾਣ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਜਾਣ…..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਟੋਕਾ

punjabi-riddle-toka