ਦੋ ਸੱਸੇ ਦੋ ਹਾਹੇ ਚਾਰ ਪੱਪੇ, ਅੱਠੇ ਰਲ ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਲੇ, ਵਾਵੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ

ਦੋ ਸੱਸੇ ਦੋ ਹਾਹੇ ਚਾਰ ਪੱਪੇ,
ਅੱਠੇ ਰਲ ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਲੇ, ਵਾਵੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮੰਜਾ

manja