ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਜਹਾਨ।

ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭਗਵਾਨ,
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਜਹਾਨ।

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਪੈਸਾ

money-02