ਧੌਣ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਟੋਪ ਉਤਾਰੇ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ |

ਧੌਣ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਟੋਪ ਉਤਾਰੇ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ

cooker