ਨਾ ਗੁਠਲੀ ਨਾ ਬੀਜ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਦੇਖਿਆ |

ਨਾ ਗੁਠਲੀ ਨਾ ਬੀਜ ਦੇਖਿਆ,
ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਦੇਖਿਆ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕੇਲਾ

bananas_1