ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ

ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬੀ,
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇ, ਦਿਆਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀਹ…….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕਿਤਾਬ

punjabi-riddle-kitab