ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਪਰਾਂਦਾ ਤੁਰੀ

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਪਰਾਂਦਾ ਤੁਰੀ………
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸੂਈ- ਧਾਗਾ
punjabi-riddle-sui-thaga