ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀ

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀ……
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਟੈਲੀਫੋਨ

punjabi-riddle-teliphone