ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ ਖੋ ਗਈ ਸਬੱਬੀ

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ ਖੋ ਗਈ ਸਬੱਬੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਲੱਭੀ……….

answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਜਾਨ
punjabi-riddle-jaan