ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਾਰ, ਟੁੱਭੀ ਮਾਰੇ ਜਾਏ ਪਾਰ

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਾਰ, ਟੁੱਭੀ ਮਾਰੇ ਜਾਏ ਪਾਰ ।……
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸੂਈ

punjabi-riddle-sui