ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਸੇ ਦੀ, ਘਰ ਭੀੜਾ ਬਰੂ ਤਮਾਸੇ ਦੀ |

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਸੇ ਦੀ,
ਘਰ ਭੀੜਾ ਬਰੂ ਤਮਾਸੇ ਦੀ |

Answer;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਊਰੀ