ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਮੇਮਣੇ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਪੁੱਛੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ , ਕੀ ਜਨੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ |

ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਮੇਮਣੇ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਰਾਜਾ ਪੁੱਛੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ , ਕੀ ਜਨੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ

railway-top-img