ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਸਭ ਨੂੰ

article

ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਸਭ ਨੂੰ
ਪਿਆਰ ਦੂਰੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ।।
ਸਚਿਆਈ ਛੁਪਾਈਆ ਛੁਪਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ
ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਰਹੇ ਜਿੰਦਾ ।।
On,

Author: