ਪੋਹ-ਮਾਘ ਜਦ ਆਵੇ, ਨਿੱਘ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਮਸਾਂ ਥਿਆਵੇ |

ਪੋਹ-ਮਾਘ ਜਦ ਆਵੇ, ਨਿੱਘ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਮਸਾਂ ਥਿਆਵੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸੂਰਜ

Sunset_photography_tips_NIK07.zone_1.step6_