ਪੰਛੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਛੀ ਡਾਹਢਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਵੇਖੀ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਉਡਦੀ ਡਾਰ |

ਪੰਛੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਛੀ ਡਾਹਢਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ,
ਵੇਖੀ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਉਡਦੀ ਡਾਰ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕਾਂ

crow-flock