ਪੰਛੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਖਾਵੇ |

ਪੰਛੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲ ਸੁਣਾਵੇ,
ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਖਾਵੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਤੋਤਾ

Indian-Parrot-01