ਬਹੂ ਆਈ ਆਪੇ, ਪੰਜ ਲਿਆਈ ਕਾਕੇ ਦੋ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਦੋ ਤੁਰਦੇ ਇਕ ਬੈਠਾ ਝਾਕੇ।

ਬਹੂ ਆਈ ਆਪੇ, ਪੰਜ ਲਿਆਈ ਕਾਕੇ।
ਦੋ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਦੋ ਤੁਰਦੇ ਇਕ ਬੈਠਾ ਝਾਕੇ।

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਰੇੜ੍ਹੀ

rickshaw-rehra-500x500

Tags: