ਬਾਂਦਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨ, ਬਾਂਦਰ ਮੰਗੇ ਤੀਰ-ਕਮਾਨ

ਬਾਂਦਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨ, ਬਾਂਦਰ ਮੰਗੇ ਤੀਰ-ਕਮਾਨ,
ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਜਿੰਦਰਾ ਤੇ ਚਾਬੀ

Vorhängeschloss und Schlüssel 01