ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ ਬਤੋਲੀ ਪਾਵਾਂ, ਸੁਣ ਵੇ ਭਾਈ ਹਕੀਮਾਂ।

ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ ਬਤੋਲੀ ਪਾਵਾਂ, ਸੁਣ ਵੇ ਭਾਈ ਹਕੀਮਾਂ।
ਲੱਕੜੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀਓਂ ਕੀਤੀਆਂ ਢੀਮਾਂ।

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਗੰਨਾ, ਗੁੜ

gurr

Tags: