ਬਾਪੂ ਕਹੇ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਚਾਚਾ ਕਹੇ ਤਾਂ

ਬਾਪੂ ਕਹੇ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਚਾਚਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ………
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਤੇ ਖੁੱਲਾ

punjabi-riddle-muh