ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਕੋ ਨਾਂਅ, ਬੇਟਾ ਫਿਰੇ ਗ੍ਰਾਮ-ਗ੍ਰਾਮ |

ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਕੋ ਨਾਂਅ, ਬੇਟਾ ਫਿਰੇ ਗ੍ਰਾਮ-ਗ੍ਰਾਮ |
ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾਈ ਬੇਟੀ, ਬੇਟੀ ਧਰਤ ਪੇ ਲੇਟੀ |
ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਾਇਆ ਬਾਪ, ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ ਕਲਜੁਗ ਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਅੰਬ

mango_47852692