ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਆਹਾਰ ਲਿਆਣਾ

ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਆਹਾਰ ਲਿਆਣਾ
ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਾ ਆਨਾ , ਬੁਢੀਆਂ ਲਈ ਗੁਲਫਾ ਸਾਰਾ
ਬਕਰੀ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਮੁਰਗੀ ਲਈ ਦਾਨਾ ਪਿਆਰਾ
ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਾਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਿਆਣਾ, ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਾ ਆਨਾ

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਤਰਬੂਜ਼

Watermelon2