ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਲੋਧੀ, ਛੇ ਟੰਗਾਂ, ਇਕ ਬੋਦੀ

ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਲੋਧੀ,
ਛੇ ਟੰਗਾਂ, ਇਕ ਬੋਦੀ |

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਤੱਕੜੀ

weighing scale