ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਦੋ ਮਲੰਗ, ਸਾਵੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ |

ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਦੋ ਮਲੰਗ,
ਸਾਵੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ |

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮਾਂ-ਬਾਪ