ਬਿਨਾਂ ਸੂਈ ਬਿਨ ਧਾਗਿਓਾ ਇਕ ਕੁੜਤਾ ਸੀਤਾ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਕੋਰਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ |

ਬਿਨਾਂ ਸੂਈ ਬਿਨ ਧਾਗਿਓਾ ਇਕ ਕੁੜਤਾ ਸੀਤਾ,
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਕੋਰਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਜ

snakeskin