ਬੀਜੇ ਰੋੜ, ਉੱਗੇ ਝਾੜ, ਲੱਗੇ ਨਿੰਬੂ, ਖਿੜੇ ਅਨਾਰ

ਬੀਜੇ ਰੋੜ, ਉੱਗੇ ਝਾੜ, ਲੱਗੇ ਨਿੰਬੂ, ਖਿੜੇ ਅਨਾਰ

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕਪਾਹ

Cotton