ਬੇਲ ਮਤੀਰੇ ਦੀ ਫਲ ਟਿੰਡੇ ਦਾ, ਸ਼ੂਲ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਚੰਬੇ ਦਾ |

ਬੇਲ ਮਤੀਰੇ ਦੀ ਫਲ ਟਿੰਡੇ ਦਾ,
ਸ਼ੂਲ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਚੰਬੇ ਦਾ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਤੁੰਮਾ

Winter-Melon-Plant