ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਬਿਨ ਪੌੜੀ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ |

ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ,
ਬਿਨ ਪੌੜੀ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਪਤੰਗ

kite