ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵੇ, ਜਿੰਦ ਹੰਢਾਅ ਉਸ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ |

ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵੇ,
ਜਿੰਦ ਹੰਢਾਅ ਉਸ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਰੱਬ