ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ

ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਈ,
ਬੁੱਢੀ ਲੱਖਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ…….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਧਰਤੀ

punjabi-riddle-dharti