ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਗਾਮ

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਦਗੁਦਾ ਪਠਾਣ………

answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਚੁੱਲਾ,ਤਵਾ ਤੇ ਰੋਟੀ

punajbi-riddle-chulha-roti