ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਕਹੋ ਕਹਾਣੀ, ਇਕ

ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਕਹੋ ਕਹਾਣੀ, ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਦੋ ਰੰਗਾ ਪਾਣੀ……
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਅੰਡਾ

punjabi-riddle-egg