ਰੂਪ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ-ਪਿਆਰਾ, ਵਾਸੀ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਦੇ |

ਰੂਪ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ-ਪਿਆਰਾ,
ਵਾਸੀ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਦੇ |
ਚਿੱਟੇ-ਚਿੱਟੇ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੇ,
ਕਰਨ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਪਏ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਤਾਰੇ

star