ਲਾਲ ਗਊ ਲੱਕੜ ਖਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਮਰ ਜਾਵੇ |

ਲਾਲ ਗਊ ਲੱਕੜ ਖਾਵੇ,
ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਮਰ ਜਾਵੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਅੱਗ

Open_wood_fire