ਲਿਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੁੜੇ, ਮੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਕੁੜੇ |

ਲਿਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੁੜੇ, ਮੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਕੁੜੇ |
ਖਾਂਦੀ-ਪੀਂਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾਵੇਂ, ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁੜੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕੜਛੀ

Series+600+Stainless+Steel+Soup+Serving+Ladle