ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ।

ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਰਾਂ,
ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ।

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਵਾਲ ਤੇ ਜੂੰਆਂ

lice