ਲੰਮਾਂ ਲੰਮ-ਸੰਲਮਾਂ ਲੰਮੇ ਦਾ

ਲੰਮਾਂ ਲੰਮ-ਸੰਲਮਾਂ ਲੰਮੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ……..

answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਦਰਿਆ/ਸੜਕ

punjabi-riddle