ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਹਰਦਮ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ,
ਹਰਦਮ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਵਧਦੇ ਜਾਓ,
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ

clock

Tags: