ਸ਼ਹਿਰ ਬਵੰਜਾ ਇਕੋ ਨਾਮ, ਵਿਚ

ਸ਼ਹਿਰ ਬਵੰਜਾ ਇਕੋ ਨਾਮ, ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ….
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਤਾਸ਼

punjabi-riddle-tash