ਸ਼ੀਸਿਆਂ ਦਾ ਟੋਭਾ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾੜ

ਸ਼ੀਸਿਆਂ ਦਾ ਟੋਭਾ, ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾੜ,
ਬੁੱਝਣੀਏਂ ਬੁੱਝ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਰੁੱਪਏ ਧਰਦੇ ਚਾਰ

Answer

ਅੱਖਾਂ

Tags: