ਸ਼ੀਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ

ਸ਼ੀਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ,
ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾੜ, ਬੁੱਝਣੀ ਐ ਬੁੱਝ,
ਨਹੀਂ ਪਿੰਡੋ ਹੋ ਜਾ ਬਾਹਰ

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਅੱਖਾਂ

Most-Expressive-Beautiful-Eyes-of-Asian-Girl

Tags: