ਸਈਓ ਨੀ ਇੱਕ ਡਿੱਠੇਮੋਤੀ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ-ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ

ਸਈਓ ਨੀ ਇੱਕ ਡਿੱਠੇਮੋਤੀ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ-ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਝੜ ਗਏ
ਮੈਂ ਰਹੀ ਖਲੋਤੀ………
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਤ੍ਰੇਲ਼-ਤੁਪਕੇ

punjabi-riddle-dewdrops