ਸਬਜ਼ ਕਟੋਰੀ ਮਿੱਠਾ ਭੱਤ

ਸਬਜ਼ ਕਟੋਰੀ ਮਿੱਠਾ ਭੱਤ
ਲੁੱਟੋ ਸਈਓ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ……
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਖ਼ਰਬੂਜਾ

punjabi-riddle-kharbuja