ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ |

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ,
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਵਿਆਜ