ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਉਠਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗੇ।

ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ,
ਸਵੇਰੇ ਉਠਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗੇ।

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਚਾਹ

chai_masala_tea