ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ?

ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ,
ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ?

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਨਤੀਜਾ

result